لوکس یا شدت روشنایی چیست

لوکس یا شدت روشنایی چیست

لوکس یا شدت روشنایی چیست

 یکی از مفاهیم روشنایی شدت روشنایی است.
لوکس یکای شدت روشنایی در واحد SI است که به صورت شارنوری بر واحد سطح تعریف می‌شود و با نماد lx نوشته می شود.
هر لوکس معادل یک لومن بر متر مربع است. در علوم نورسنجی، لوکس به عنوان مقیاسی برای سنجش شدت نوری که بوسیله چشم انسان درک می‌شود مورد استفاده قرار می‌گیرد. این واحد در علوم رادیومتری معادل واحد وات بر متر مربع است، اما در لوکس هر طول موج یک ضریب وزنی دارد که طبق تابع درخشندگی محاسبه می‌شود.

ابزار های اندازه گیری شدت روشنایی

لوکس یا شدت روشنایی
لوکس یا شدت روشنایی

اندازه ‌گیری شدت روشنایی نیاز به دستگاه های خاص نورسنج است
در کل مقدار شار نور خروجی که برای ما قابل مشاهده است بدین صورت است که شدت نور ناشی از یک منبع در یک سطح کوچک در فاصله یک متری را اندازه می گیریم و بعد در مساحت آن سطح ضرب می کنیم و بر روی سطح بسته کل انتگرال می گیریم
دستگاه اندازه گیری لوکس را لوکس متر می گویند. با به کارگیری لوکس‌متر در قبل و بعد از انجام محاسبات روشنایی، می‌توان به صحت محاسبات پی برد.
لوکس متر ها دارای یک قطاع از کره هستند که در مقابل نور قرار می گیرند این قطاع از کره به وسیله ابزار هایی که در آن وجود دارد شدت را اندازه میکند.

ارتباط لوکس و لومن

لومن واحد اندازه گیری مقدار نور بک منبع نوری است
یک لوکس شدت نور، معادل یک لومن نور استکه به یک متر مربع از سطح می تابد
پس اگر 1000 لومن نور بر روی یک متر مربع تابیده شود شدت روشنایی 1000 لوکس به دست می آید و اگر همان 1000 لومن بر روی 10 متر مربع تابیده شود شدت روشنایی آن 100 لوکس می باشد

لوکس یا شدت روشنایی
لوکس یا شدت روشنایی