فیبر نوری

رشته های فیبر نوری برای تزئین و نور پردازی محیز استفاده می شود.