دستگاه فیبر نوری

به وسیله دستگاه فیبر نوری انرژی لازم برای روشن کردن فیبر نوری تامین می شود.